startup-594090_1920

Kociewska Spółdzielnia Socjalna będąca podmiotem, którego członkami są dwa samorządowe podmioty prawne: Gmina Pelplin oraz sąsiednia Gmina Morzeszczyn prowadzi działalność o dwojakim charakterze.

 

Naszym nadrzędnym celem jest powrót do uregulowanego życia społecznego oraz zawodowego osób o wysokim prawdopodobieństwie wykluczenia społecznego przy jednoczesnym prowadzeniu przedsiębiorstwa, które oprócz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności oraz aktywnym uczestnictwie na rynku usług komercyjnych prowadzi działalność społeczną, kulturalno-oświatową oraz społecznie użyteczną.

 

Spółdzielnia socjalna jest podmiotem łączącym cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, który regulowany jest odrębną ustawą (ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych), zgodnie z którą podstawowym zadaniem spółdzielni jest reintegracja zawodowa osób zakwalifikowanych do grup defaworyzowanych, w tym między innymi osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub korzystających z określonych form państwowej pomocy socjalnej.