REGULAMIN

uczestnictwa w pilotażowym wdrożeniu modelu wiązki usług społecznych w zakresie OPIEKA WYTCHNIENIOWA+ na obszarze Gminy Pelplin

 

§1 Informacje o projekcie

1.     Projekt OPIEKA WYTCHNIENIOWA+ na obszarze Gminy Pelplin realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną Kociewska z siedzibą w Pelpinie (83-130), ul. Mickiewicza 23, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000820202, NIP: 5932623305, zwaną dalej „Realizatorem Projektu”. 

2.     Projekt adresowany jest do opiekunów faktycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „Uczestnikami Projektu”.

3.     Termin realizacji Projektu: od dnia 31 maja 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

4.     Projekt finansowany jest Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

§2 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa Uczestników/ Uczestniczek Projektu nazywanych dalej „Uczestnikami” w Projekcie OPIEKA WYTCHNIENIOWA+ na obszarze Gminy Pelplin zwanego dalej „Projektem”.

2.     Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu. 

3.     Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

 

§3 Warunki uczestnictwa w projekcie

1.     Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba, która w dniu podpisania „Karty zgłoszeniowej” zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz spełnia następujące kryteria:

a.     jest mieszkańcem gminy Pelplin (woj. pomorskie);

b.     jest opiekunem faktycznym osoby niepełnosprawnej, która posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

i.         w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

ii.       w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie  o niepełnosprawności;

iii.     stale przebywa w miejscu zamieszkania, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolnowychowawczego czy internatu.

2.     Realizator Projektu bierze również pod uwagę ograniczania techniczne w realizacji usług. 

3.     Spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie będzie weryfikowane w procesie rekrutacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

4.     Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Uczestników Projektu będzie podejmował Realizator Projektu.

5.     Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, oprócz spełnienia kryteriów określonych w § 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, jest wypełnienie „Karty zgłoszeniowej” – zał. Nr 1 do regulaminu,

6.     Każda osoba zakwalifikowana do Projektu zobowiązana jest do podpisania, najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia, „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” czym ostatecznie potwierdza swój udział w Projekcie.

 

§4 Formy wsparcia

1. Projekt OPIEKA WYTCHNIENIOWA+ obejmuje następujące formy wsparcia:

a.     Dodatkowe godziny usługi zastępczej w ramach usług opiekuńczych – pakiet dodatkowych godzin usługi zastępczej, podczas których osoby faktycznie sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi będą mogły skorzystać z oferty życia codziennego (np. wyjście na zakupy, do kina etc);

i.     realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

b.     Grupa wsparcia – wsparcie opiekunów faktycznych w realizacji ich codziennych obowiązków wobec swoich podopiecznych, zwiększenie ich świadomości w zakresie odpowiednich technik opiekuńczych, a także zapewnienie opieki specjalisty psychologa – terapeuty;

i.     realizowane w formie spotkań z terapeutą, w miejscu wyznaczonym przez Realizatora Projektu.

c.      Doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, pomoc w sporządzaniu projektów pism, z wyjątkiem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także reprezentacji przed sądami i organami administracji publicznej.

i.     realizowane w formie teleporad, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

§5 Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

1.     Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

a.     bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu;

b.     zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy.

2.     Każdy Uczestnik Projektu otrzyma:

a.     zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie.

3.     Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

a.     podpisania „Deklaracji uczestnictwa w Projekcie”;

b.     przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

c.      wypełnienia kart ewaluacyjnych wynikających z wymogów Projektu;

d.     potwierdzania swojego uczestnictwa własnym podpisem na liście obecności;

e.     bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie;

f.      bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w „Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie”. 

 

§6 Rezygnacja udziału w projekcie

1.     Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, po uprzedniej pisemnej rezygnacji.

2.     Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, w której należy podać jej powód.

 

§7 Postanowienia końcowe

1.     W przypadkach spraw nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy dotyczące realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej.

2.     Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej www.kociewskaspoldzielnia.pl.   

3.     Wszelkie dokumenty rekrutacyjne przekazane Realizatorowi Projektu przez Uczestnika Projektu nie podlegają zwrotowi.